جوایز بخش فیلم مستند

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال

رتبه دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال

رتبه سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال

 

جوایز بخش فیلم موبایلی

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال

رتبه دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال

رتبه سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۷ میلیون ریال

 

جوایز بخش عکس

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال

رتبه دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال

رتبه سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال